Nationale Onderzoeksagenda Archeologie 1.0

NOaA

De NOaA laat de stand van kennis over de archeologie van Nederland zien en ontsluit archeologische vragen die tot nu toe onbeantwoord zijn gebleven. Deze behandelen de periode van 350.000 v.Chr. tot 1950 n.Chr.

Met de introductie van marktwerking in de Nederlandse archeologie is een uitgebreid systeem van kwaliteitszorg opgezet. De NOaA maakt hier deel van uit. De NOaA is opgezet om de samenhang in Nederlands archeologisch onderzoek te bevorderen.

N.B: de website www.noaa.nl is recentelijk opgegaan in deze website; alle informatie van de NOaA is vanaf nu hier te vinden.

Wat levert het op

De NOaA brengt kennislacunes in kaart door een opsomming te geven van onbeantwoorde onderzoeksvragen. Ook speelt de NOaA een rol in de AMZ-cyclus als instrument bij de waardering van archeologische vindplaatsen. De waardering van deze vindplaatsen gebeurt aan de hand van een aantal criteria zoals zichtbaarheid, herinneringswaarde, gaafheid, conservering, context, informatiewaarde, zeldzaamheid en representativiteit. De NOaA biedt hiervoor een referentiekader. Wanneer een vindplaats de potentie heeft om bestaande vragen te beantwoorden, kan dit leiden tot een hogere waardering. Als een vindplaats eenmaal is aangemerkt als behoudenswaardig vormt de NOaA een hulpmiddel bij het formuleren van onderzoeksdoelen en helpt bij het maken van inhoudelijke keuzes. Daarnaast biedt de NOaA inhoudelijke inspiratie bij het opstellen van PvE’s en PvA’s voor opgravingen.

Gebruik van de NOaA

De NOaA is voor de archeologische professional die een onderzoeksvraag wil formuleren of aanscherpen, ambtenaren en archeologen werkzaam bij gemeenten en provincies. De NOaA is openbaar toegankelijk. De informatie is beschikbaar in 25 hoofdstukken die hier als pdf-bestanden zijn te downloaden. De pdf's zijn doorklikbaar door op de hoofdstukken in de inhoudsopgave te klikken. De hoofdstukken zijn ook ontsloten per tijdsperiode, archeoregio en thema.

Nieuwe NOaA in de maak

Op dit moment wordt er een nieuwe NOaA opgesteld. Dit wordt een flexibel web-based informatiesysteem met een hiërarchische, modulaire opbouw. Dat maakt het voor gebruikers mogelijk direct door te klikken naar de benodigde informatie. De nieuwe NOaA beperkt zich tot de nationale archeologische hoofdzaken en vraagstukken en wordt waarschijnlijk in de loop van 2015 gefaseerd opgeleverd. Het project wordt getrokken door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. In het rapport NOaA 2.0. Naar een nieuwe Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (mrt 2014, 373 kb) leest u hoe de Rijksdienst samen met anderen op weg is naar de NOaA 2.0, die naar verwachting eind 2015 gereed is en beschikbaar zal zijn.

Voor meer informatie zie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In dit dossier:

NOaA hoofdstukken

NOaA hoofdstukken

Alle hoofdstukken van de NOaA zijn hier te vinden en als pdf te downloaden.

NOaA lezingen

NOaA-lezingen

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseert lezingen voor de Nationale Onderzoeksagenda Archeologie (NOaA). Doel van de lezingen is het uitwisselen van kennis over de resultaten van archeologisch onderzoek en reflectie op de onderzoeksresultaten in relatie tot de NOaA.

diverse objecten opgraving Ezinge

NOaA periodes

Hier zijn de hoofdstukken van de NOaA terug te vinden, gerangschikt per tijdsperiode.
 

NOaA archeoregio's

Op elke archeologische regio zijn verschillende hoofdstukken van de NOaA van toepassing. Hier is de beschikbare informatie per archeoregio op een rij gezet.

diverse objecten opgraving Ezinge

NOaA thema's

Hier zijn alle thematische hoofdstukken van de NOaA terug te vinden.

NOaA colofon

NOaA colofon

De NOaA is ontwikkeld onder verantwoordelijkheid van de Projectgroep NOaA; hierin hebben vertegenwoordigers van de Onderzoeksschool Archeologie (ARCHON), de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA) en het Convent van Gemeentelijke Archeologen (CGA) zitting.

NOaA contact

NOaA contact

Bekijk hier met wie u contact kunt opnemen met vragen over de NOaA.

NOaA English

About NOaA

The National Archaeological Research Agenda (NOaA) and quality management in Dutch archaeology.

Deel deze pagina via: