AMK en IKAW

Bovenstaande kaart toont de bekende behoudenswaardige archeologische terreinen in Nederland (Archeologische Monumentenkaart), al dan niet in combinatie met de trefkans (hoog, middelhoog, laag) op archeologische resten (IKAW).

Archeologische MonumentenKaart (AMK)

De bestanden die samen de Archeologische Monumentenkaart vormen, bevatten per provincie informatie over archeologische terreinen (monumenten), waaronder de wettelijk beschermde monumenten. De kaart laat zowel de geometrie van de terreinen zien als de thematische informatie. Onderscheid wordt gemaakt in vier categorieën:

  • terreinen van zeer hoge archeologische waarde beschermd;
  • terreinen van zeer hoge archeologische waarde;
  • terreinen van hoge archeologische waarde;
  • terreinen van archeologische waarde.

Let op: sinds 2014 wordt de Archeologische Monumentenkaart niet meer bijgehouden door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De huidige AMK kan dan ook beschouwd worden als een statisch bestand.

Indicatieve kaart archeologische waarden (IKAW)

De Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) bevat een vlakdekkende en landsdekkende classificatie van de trefkans op archeologische resten. Deze trefkans is gebaseerd op een kwantitatieve analyse en op archeologisch inhoudelijke kennis van het bodemarchief. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed maakt op dit moment binnen het project Kenniskaart archeologie een begin met archeologische verwachtingskaarten in lagen. Het streven is om op deze kaarten de kans op archeologie in de Nederlandse bodem uit te splitsen naar periode en diepte. Deze kaarten zullen op deze website gepubliceerd worden.

De kaart geeft een globaal beeld van de trefkans op archeologische resten in de bodem en onder water. Deze trefkans wordt per gebied van 50 bij 50 meter aangegeven met een van de categorieën: ‘hoge', ‘middelhoge', ‘lage' of ‘zeer lage' trefkans, dan wel: ‘niet gekarteerd'. Deze laatste categorie geeft aan van welke gebieden tijdens het maken van deze versie van de IKAW geen bodemkundige of geologische gegevens beschikbaar waren. Het gaat hier vooral om bebouwde gebieden.
Voor land en voor water wordt een verschillend verloop van kleuren gebruikt.

NB. Het is belangrijk om te weten dat in gebieden waar de trefkans laag is wel degelijk belangrijke archeologische resten kunnen voorkomen. Als u niet zeker bent over het gebruik, de toepasbaarheid of de reikwijdte van de kaart, raadpleeg dan een archeologisch ter zake deskundige.

Wat levert het op

De kaart is bedoeld als instrument voor de ruimtelijke ordening, voor het beheer en de bescherming van archeologische informatie die in de bodem bewaard is gebleven. Met behulp van deze kaart kan bij diverse planologische beslissingen  zoals ontgrondingen, bodemsaneringen, aanleg van woonwijken, etc. rekening worden gehouden met de aanwezige archeologische waarden.

Gebruik van de kaart

De AMK en IKAW zijn voor de archeologische professional, ambtenaren ruimtelijke ordening en archeologen werkzaam bij gemeenten en provincies. De kaart toont de actuele situatie vanuit Archis. Er kunnen wel afwijkingen bestaan ten opzichte van de versie die door een aantal provincies voor beleidsdoeleinden wordt gebruikt. Daarom is het altijd aan te raden om bij het gebruik van deze kaart ook contact op te nemen met de provincie of gemeente voor aanvullende informatie. Zie voor meer informatie ook de handleiding die hieronder is te downloaden.

U kunt in bovenstaande kaart de archeologische monumenten en de archeologische verwachtingen samen of los van elkaar bekijken. U selecteert eenvoudig aan de linkerzijde wat u op de kaart wilt zien. Ingezoomd op het gebied van uw voorkeur, kunt u de afbeelding printen voor eigen gebruik.

Bronbestanden

Bent u professional en wilt u liever de bronbestanden van de AMK (verschillende GIS formaten) en de IKAW (TIFF bestand) hebben? Vraag deze dan aan via het aanvraagformulier.

Bekijk hier de HTML versie van Archeologische MonumentenKaart

Door wie

AMK

De Archeologische Monumentenkaart is een product van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Omdat steeds meer gemeenten beschikken over eigen archeologische en cultuurhistorische waardekaarten, wordt bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed momenteel gewerkt aan het project Waardekaart in veelvoud. In deze waardekaart worden alle bestaande gemeentelijke waardekaarten digitaal aan elkaar gekoppeld. Zo ontstaat een landsdekkend kaartbeeld. Voor meer actuele informatie over dit project zie de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.