De omgevingsvergunning in 8 stappen

Archeologisch onderzoek in Oostrum

Dit stappenplan laat zien hoe een gemeente archeologie een plek kan geven in omgevingsvergunningprocedures.

Dit stappenplan helpt de gemeente om scherp te krijgen wat het behelst om opdrachtgever te zijn van archeologisch onderzoek, maar ook wat er nodig is om initiatiefnemers bij de aanvraag van een omgevingsvergunning bij hun plannen te begeleiden en te adviseren. Houd er rekening mee dat er altijd sprake is van maatwerk, elke procedure voor een vergunningaanvraag is anders. Door archeologie zo vroeg mogelijk in de plannen mee te nemen, kan een hoop tijd en geld worden bespaard.

Het meest uitgebreide scenario is in dit stappenplan uitgewerkt. Elke stap kan een aanleiding zijn tot een volgende stap of tot vergunningverlening (stap 8). Er kunnen dus stappen worden overgeslagen, zeker wanneer een gemeente besluiten kan nemen op basis van een goede archeologiekaart.

Om als gemeente zo goed mogelijk te kunnen handelen op het gebied van bijvoorbeeld archeologie ten behoeven van de verlening van een omgevingsvergunning zijn VTH-kwaliteitscriteria opgesteld.

In dit dossier:

1. Voorbereiding

Als een initiatiefnemer een vergunningaanvraag wil indienen voor een plan waarmee mogelijk archeologische waarden worden aangetast, is een vooroverleg aan te raden.

Terp Hogebeintum

2. Aanvraag omgevingsvergunning

Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning is het aan de gemeente om vast te stellen of er archeologische resten in het geding kunnen komen.

Utrecht Domplein

3. Aanvraag behandelen: bureauonderzoek

Bij een bureauonderzoek onderzoekt een archeologische uitvoerder de aanwezigheid van, en de verwachting op archeologische waarden met behulp van informatie uit bestaande bronnen.

Bureauonderzoek

4. Aanvraag behandelen: inventariserend veldonderzoek

Inventariserend veldonderzoek (kortweg IVO) wordt uitgevoerd als uit het bureauonderzoek blijkt dat in het plangebied archeologie aanwezig is of verwacht wordt.

Onderwateronderzoek

5. Aanvraag behandelen: waarderend onderzoek

De laatste fase van inventariserend veldonderzoek is het waarderend onderzoek van de aangetroffen archeologie. Hierbij wordt de kwaliteit van de vindplaats vastgesteld.

Archeologisch onderzoek in de Mariakerk, Winsum

6. Aanvraag behandelen: een besluit nemen

De gemeente neemt naar aanleiding van het selectieadvies een besluit over wat er moet gebeuren met de aangetroffen vindplaats(en).

Opgraving bij Oostrum

7. Aanvraag behandelen: behouden of opgraven

Als de gemeente besluit dat een vindplaats behoudenswaardig is, kan deze in situ (in de (water)bodem) of ex situ (door een opgraving) behouden worden. Ook een combinatie van beide is mogelijk.

Vondsten van een opgraving bij Ezinge

8. Vergunningverlening

Wanneer voldoende bekend is over aan- of afwezigheid van archeologische waarden in een plangebied, kan de indiener zijn vergunning krijgen.

Grafheuvel Ginkelse Heide