Archeologische landschappenkaart

De Archeologische Landschappenkaart laat de verschillende landschappelijke zones in Nederland zien.

Het Nederlandse landschap is erg gevarieerd. Dat geldt ook voor de manier waarop het in het verleden door de mens is gebruikt. Landschappelijke zones zoals lössplateaus, dekzandruggen en beekdalbodems boden zowel mogelijkheden als beperkingen voor wonen, begraven, economisch gebruik en rituele activiteiten. De aard van het landschap zegt dus iets over de archeologische resten die er te vinden zijn. De Archeologische Landschappenkaart van Nederland maakt de samenhang tussen gegevens over landschap en archeologie op landelijk niveau inzichtelijk.

Wat levert het op

Op de Archeologische Landschappenkaart worden 26 landschappen onderscheiden en daarbinnen 39 landschapszones. Deze zoneringen zijn niet alleen gebaseerd op landschappelijke kenmerken, maar ook op verschillende archeologische karakteristieken. Ze kunnen daarom helpen om archeologische verwachtingen toe te kennen. Daarnaast helpt de kaart bij het vaststellen van prospectiekenmerken van vindplaatsen binnen specifieke landschappen en landschapszones. Mede aan de hand van deze kenmerken kan worden bepaald met welke methoden en technieken verwachte archeologische resten het beste kunnen worden opgespoord. De kaart wordt gebruikt voor de projecten Prospectie op Maat en Verwachtingen in lagen.

Gebruik van de kaart

De Archeologische Landschappenkaart is voor iedereen toegankelijk. De beoogde gebruikers zijn provincies, gemeenten, archeologische bureaus en adviesbureaus. Onderaan deze pagina vindt u de Landschappenkaart inclusief legenda als jpg-bestand. Daarnaast is een afbeelding (jpg-bestand) van de kaart met landschapszones te downloaden. U kunt hieronder het achtergronddocument over de methodiek en het kaartbeeld en 3 losse bijlagen, waaronder de technische handleiding downloaden.

De GIS-bestanden (MapInfo-formaat en shapefile) zijn via DANS EASY beschikbaar en zijn bereikbaar via deze link.

Bronvermelding

Bij gebruik van de digitale bestanden moet de volgende bronvermelding worden geplaatst:

  • E. Rensink, H.J.T. Weerts, M. Kosian, H. Feiken & B.I. Smit 2016, Archeologische Landschappenkaart van Nederland, Versie 2.6, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.

Kenniskaart archeologie

De Archeologische Landschappenkaart is een onderdeel van programma’s Kenniskaart Archeologie en de Visie erfgoed en ruimte; Levend landschap van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. De producten die voortkomen uit deze programma's kunnen worden gebruikt voor een (nog) betere omgang met het onroerend cultureel erfgoed van nationale betekenis.

Voor vragen of opmerkingen, neem contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via info@cultureelerfgoed.nl of (033) 421 74 56.