Archis voor professionals

De naam Archis staat voor Archeologisch Informatiesysteem. Archis is een databank waarin allerlei gegevens over archeologische vindplaatsen en terreinen vanaf de Prehistorie tot de Nieuwe Tijd in Nederland zijn opgeslagen.

In Archis is onder meer vastgelegd:

  • de ligging en de aard van een vindplaats (bijvoorbeeld nederzetting of grafveld);
  • de vondsten en grondsporen die zijn aangetroffen;
  • de status van een terrein (wettelijke bescherming);
  • de gebieden waar archeologisch onderzoek heeft plaatsgevonden.

Archis koppelt al deze informatie aan digitale kaartlagen, zoals de topografische kaart, de bodemkaart en de grondgebruikkaart. In Archis kunnen ook de Archeologische Monumentenkaart (AMK) en de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgevraagd worden.

Wat levert het op

In Archis worden verschillende archeologische bronnen aan elkaar gekoppeld. Hiermee biedt het systeem integrale en actuele informatie over archeologie in Nederland. Het gegevensmodel geeft aan wat is vastgelegd, hoe dit is gedaan en op welke manier gegevens aan elkaar relateren. Archis registreert onderzoeksgebieden (onderzoeksmeldingen), vondsten (artefacten) en grondsporen (waarnemingen), vindplaatsen (complextypen) en archeologisch waardevolle terreinen. De herkomst, maar ook de kwaliteit van deze diverse bronnen, is divers. Het is voor de gebruiker daarom belangrijk de kwaliteit van de aangeboden informatie in te kunnen schatten. Lees meer hierover in het document Archis en kwaliteit van informatie.

Gebruik van Archis

Op de inlogpagina archis.cultureelerfgoed.nl kunnen archeologische professionals door middel van eHerkenning inloggen. Via deze weg kunnen zij de wettelijk verplichte onderzoeksgegevens en daarbij behorende documenten uploaden. Hier  zijn ook alle beschikbare data te raadplegen.

Contact

Archis is een initiatief van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Om deel te nemen aan een cursus over Archis, om een vondst te melden of voor andere vragen: neem contact op met de InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: (033) 421 7 456 of info@cultureelerfgoed.nl.