Ringwalburg in Zeeland

In Zeeland is een van de middeleeuwse ringwalburgen in het landschap teruggebracht en zijn de archeologische resten geconsolideerd.

De Ringwalburg van Burgh is één van de vijf uit Zeeland bekende burgen die in de late negende eeuw zijn aangelegd. Deze burgen zijn opgeworpen als verdedigbare vluchtplaatsen voor de bevolking bij Vikingaanvallen. De resten van de burg bij Burgh-Haamstede hadden te leiden door erosie veroorzaakt door ploegen. Om de resten beter te beschermen en de burg weer zichtbaar te maken hebben Staatsbosbeheer en de toenmalige ROB (nu de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed) in 2001 een consolidatie- en reconstructieproject uitgevoerd.

Inspraak

De eerste stap was om alle gronden in beheer te krijgen van Staatsbosbeheer, zodat het gebied uit de agrarische productie kon worden gehaald en de inrichtingsplannen gerealiseerd konden worden. De tweede stap waren de plannen voor inrichting. Er is actief met bewoners en de gemeente gecommuniceerd over de uit te voeren plannen. Als gevolg van de inspraakreacties zijn de plannen aangepast. Na de vergunningenprocedure in 2007 is gestart met de inrichting.

Reconstructie

Het monument is geconsolideerd doordat het terrein uit de agrarische productie is gehaald en met een laag grond is opgehoogd en ingezaaid. Een deel van de wal en het kruispad zijn gereconstrueerd om de burg beter te visualiseren. Daarnaast is een deel van de aarden wal, met daarop een houten borstwering, gereconstrueerd. Verder is gezorgd voor drainage om wateroverlast als gevolg van de ophoging tegen te gaan. Door de ringburgwal weer zichtbaar en beleefbaar te maken is de cultuurhistorische waarde ervan sterk vergroot.

Door wie

De consolidatie en reconstructie is onderdeel van het cultuurhistorische educatieproject 'reis door de tijd' dat vanuit de toenmalige ROB en Staatsbosbeheer is opgezet. In een later stadium is de gemeente Burgh-Haamstede aangehaakt bij de plannen.