Kennis- en netwerkorganisaties

Binnen het archeologische vakgebied zijn diverse netwerk- en brancheorganisaties actief.

Association for Environmental Archaeology

De Association for Environmental Archaeology (AEA) is een internationale netwerkorganisatie voor archeologen. De AEA vertegenwoordigt een breed scala aan vakgebieden binnen de archeologie en heeft wereldwijd ongeveer 400 leden waaronder musea, universiteiten, overheden en bedrijven.

Biologisch-Archeologisch Platform

Het Biologisch-Archeologisch Platform (BAP) bevordert onderzoek, onderwijs, communicatie en integratie van biologisch-archeologisch onderzoek binnen de archeologie. De doelstelling van het Biologisch-Archeologisch Platform (BAP) is om de integratie van het bio-archeologisch onderzoek in de archeologie te bevorderen de ontwikkeling van het vakgebied te stimuleren. Het BAP wil deze doelstelling realiseren door zich te richten op drie pijlers: onderwijs, onderzoek en communicatie.

DANS

DANS is een instituut van KNAW en NWO en heeft als missie het verbeteren van duurzame toegang tot digitale onderzoeksgegevens. DANS geeft ondersteuning en begeleiding aan andere data-archieven, stimuleert samenwerking tussen data producenten en gebruikers en doet onderzoek naar de lange termijn toegankelijkheid van digitale informatie. Het e-depot Nederlandse archeologie (EDNA) is opgezet door DANS en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om digitale onderzoeksbestanden van Nederlandse archeologen duurzaam te archiveren en beschikbaar te stellen. Via het online archiveringssysteem EASY biedt DANS toegang tot duizenden archeologische datasets.

Europae Archaeologiae Consilium (EAC)

De EAC is een internationaal netwerk van Europese overheidsorganisaties die op nationale schaal verantwoordelijk zijn voor archeologisch erfgoed management. Leden van dit netwerk komen jaarlijks samen om samenwerking te stimuleren en om kennis met elkaar te delen.

European Association of Archaeologists (EAA)

De European Association of Archaeologists (EAA) is de Europese vereniging voor archeologen en staat zowel open voor individuele professionals als organisaties die werkzaam zijn in de archeologie. De EAA wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het vak en bevordert internationale uitwisseling en samenwerking. Daarnaast houdt de EAA zich bezig met het beheer en het onderzoek naar Europees archeologisch erfgoed.

ICOMOS Nederland

ICOMOS Nederland is een aanspreekpunt voor buitenlandse partners en een springplank naar de rest van de wereld voor Nederlandse erfgoedorganisaties en -professionals. De doelstelling van de Vereniging ICOMOS Nederland is het bevorderen van een internationale uitwisseling van kennis en informatie op het terrein van de cultureel erfgoed (monumentenzorg & archeologie).

Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA)

De Nederlandse Vereniging van Archeologen (NVvA) is de beroepsvereniging voor Nederlandse archeologen. Daarnaast richt de vereniging zich op alle niet-archeologen die in de Nederlandse archeologie werkzaam zijn en studenten die een opleiding archeologie volgen. Het NVvA werkt met individueel lidmaatschap.

Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO)

De Nederlandse Vereniging van Archeologische Opgravingsbedrijven (NVAO) is de branchevereniging van archeologische opgravingsbedrijven in Nederland. Zij behartigt de belangen van haar leden en is het aanspreekpunt voor alle spelers in het archeologische veld als het gaat om uitvoerend archeologisch onderzoek. Op de website van de NVAO is een overzicht van de bedrijven te vinden die lid zijn.

Stichting Archeologie & Publiek

De Stichting Archeologie & Publiek (SAP) is een platform voor iedereen die zich met de overdracht van archeologie aan het publiek bezighoudt (al dan niet op professionele basis) of zich betrokken voelt bij het onderwerp. De SAP maakt zich sterk om archeologie-educatie voor het voetlicht te brengen zodat de maatschappij steeds vaker, aansprekender en creatiever wordt bediend met archeologische informatie en presentaties.

Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging en Bodembeheer

De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging en Bodembeheer (SIKB) brengt partijen in de archeologie bij elkaar. Onderdeel van de SIKB is het Centraal College van Deskundigen (CCvD) dat de Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie beheert. De Stichting Infrastructuur Kwaliteitsborging Bodembeheer (SIKB) is een netwerkorganisatie die alle spelers in de archeologie bij elkaar brengt. De SIKB richt zich zowel op de overheid als op het bedrijfsleven. Het SIKB heeft zich als doel gesteld om samen met andere partijen de kwaliteit van de uitvoering van archeologie en het (water)bodembeheer te verbeteren. Belangrijke speerpunten zijn kennisuitwisseling en kwaliteitsverbetering door kwaliteitsrichtlijnen (accreditatieschema’s en beoordelingsrichtlijnen) op te stellen. De SIKB richt zich op accreditatie en certificering van marktpartijen en hiermee ook op overheden in hun verschillende rollen: opdrachtgever, beoordelaar en toezichthouder.

Kwaliteitsborging

De Kwaliteitsnorm voor de Nederlandse Archeologie (KNA) bestaat uit een omvangrijke set van leidraden die gericht zijn op de praktijk van de meest gangbare archeologische werkzaamheden en producten. De KNA wordt beheerd en vastgesteld door een Centraal College van Deskundigen, het CCvD. De SIKB heeft een Centraal College van Deskundigen voor Archeologie (CCvD Archeologie), voor Bodembeheer (CCvD Bodembeheer) en voor Bodembescherming (CCvD Bodembescherming).

Stichting Reuvens

De Stichting Reuvens is de initiatiefnemer van de Reuvensdagen, het enige algemeen wetenschappelijk archeologische congres in Nederland. Elk jaar brengen de Reuvensdagen archeologen uit alle geledingen en specialismen samen. Doelstellingen van de Stichting Reuvens zijn kennisoverdracht en het versterken van de maatschappelijke positie, belang en betekenis van archeologie. Daarnaast wil de stichting een platform bieden voor iedereen zich bezighoudt met onderzoek, behoud, beheer, presentatie, educatie en/of infrastructuur van het archeologisch erfgoed.

Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA)

Veel archeologische bedrijven zijn aangesloten bij de Vereniging van Ondernemers in Archeologie (VOiA). De VOiA behartigt de belangen van bedrijven in alle takken van de archeologie, van advisering tot en met zoölogisch onderzoek. Op de website van de VOiA staat een lijst van alle bedrijven – en hun specialisaties en werkterreinen – die bij de VOiA zijn aangesloten.