De archeologie van het Maas-Demer-Scheldegebied

24 juli 2018

De afgelopen 15 jaar is in het gebied tussen de rivieren Maas, Demer en Schelde veel archeologisch onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde vooral binnen de kaders van de Malta-archeologie. Binnen het project Oogst voor Malta zijn in opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onlangs twee syntheses opgesteld die de resultaten van deze onderzoeken in kaart brengen en de kenniswinst beschrijven. Tijdens een speciale editie van het Archeologieplatform op 20 april 2018 stond dit onderzoek centraal en zijn de syntheses gepresenteerd. Tijdens deze dag is in de eerste plaats teruggekeken: welke inzichten en kennis heeft dit onderzoek opgeleverd en welke aspecten zijn onderbelicht gebleven? Daarnaast is ook vooruitgekeken: wat zijn de onderzoekslacunes, de thema’s en vragen die sturend kunnen zijn voor het toekomstige archeologisch onderzoek en een plaats verdienen in de onderzoeksagenda’s?

In het verslag zijn de bijdragen van de sprekers en de gezamenlijk geformuleerde aandachtspunten en onderzoeksvragen en –thema’s voor de toekomst samengevat. Het verslag is hieronder te downloaden.