Prospectie op Maat

Dit digitale informatiesysteem is een hulpmiddel om de juiste methode van prospectieonderzoek te kiezen.

Door het aanvinken van een aantal keuzemogelijkheden over de verwachte archeologie, krijgt de gebruiker een advies over de meest adequate methode(n) om archeologische vindplaatsen op te sporen en de gespecificeerde archeologische verwachting te toetsen. Bij dit advies worden verwijzingen getoond naar relevante leidraden, richtlijnen en rapporten (best practices).

Naar Prospectie op maat

Wat levert het op

In Nederland worden in het kader van ruimtelijke ontwikkelingen elk jaar honderden prospectieonderzoeken uitgevoerd. Het doel hiervan is om in een zo vroeg mogelijk stadium van de planvorming inzicht te krijgen in de aan- of afwezigheid en waarde van vindplaatsen. Dit onderzoek geldt als een van de belangrijkste stappen van de cyclus van de archeologische monumentenzorg. Op basis van de resultaten moeten immers cruciale keuzes worden gemaakt over het archeologische erfgoed: in situ behouden, opgraven of vrijgeven. Prospectieonderzoek is maatwerk. Er bestaat niet één ideale methode om archeologie op te sporen. Deze tool geeft aan de hand van de kenmerken van de verwachte vindplaats(en) een advies op maat.

Gebruik van Prospectie op Maat

Om van dit informatiesysteem gebruik te maken, is specialistische archeologische kennis nodig. Een andere voorwaarde is een gedegen bureauonderzoek met een gespecificeerde archeologische verwachting en een beschrijving van onderstaande eigenschappen van de te verwachten vindplaats(en):

  • hoofdperiode
  • hoofdthema
  • diepteligging
  • vondstzichtbaarheid aan het oppervlak
  • wel of geen monumentaal karakter
  • wel of geen archeologische laag
  • wel of geen specifieke metalen voorwerpen

Voor meer achtergrondinformatie over de totstandkoming van Prospectie op Maat, download de rapportage Digitaal informatiesysteem Prospectie op Maat onderaan deze pagina.

Kenniskaart Archeologie

Prospectie op Maat is ontwikkeld in het kader van het project Best practices prospectie dat onderdeel is van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Heeft u vragen, opmerkingen of heeft u een best practice op het gebied van prospectie-onderzoek die u wilt toevoegen aan Prospectie op maat, neem contact op met de Infodesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed via info@cultureelerfgoed.nl of (033) 421 74 56.