Provincies

De provinciale overheden zien erop toe dat archeologische waarden een plek krijgen in de ruimtelijke ordening en voeren het interbestuurlijke toezicht uit. Provinciale steunpunten bieden ondersteuning voor gemeenten en particulieren.

De provincie voert het interbestuurlijk toezicht uit. Dat wil zeggen dat de gemeenten te maken hebben met toezicht van de provincie. Zo controleert de provincie of het gemeentelijk erfgoedbeleid aan de wettelijke vereisten voldoet.

Erfgoed en ruimte

De provincie stelt de provinciale structuurvisie vast. Deze structuurvisie beschrijft de ruimtelijke visie van een provincie en geeft ruimtelijke ontwikkelingen globaal weer. Veel provincies hebben hun visie over erfgoed verwoord in een erfgoednota. Deze nota’s zijn verschillend van vorm. Die kan variëren van een Cultuurhistorische Atlas waarin veel inhoudelijke achtergrondinformatie is opgenomen tot meer beleidsmatige stukken. Daarnaast beschikken alle provincies cultuurhistorische waardenkaarten. Om de doorwerking van het provinciaal beleid ten aanzien van (archeologisch) erfgoed zeker te stellen, kunnen provincies een provinciale verordening opstellen.

Provinciale steunpunten cultureel erfgoed

Een steunpunt cultureel erfgoed is een per provincie georganiseerd onafhankelijk instituut voor cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Het steunpunt biedt gemeenten hulp bij het formuleren en uitvoeren van cultuurhistorisch beleid en ondersteuning aan particulieren die met archeologie te maken krijgen. Hiervoor worden diverse toetsingsinstrumenten gebruikt zoals archeologische waardenkaarten. Kijk op de handreiking erfgoed en ruimte voor een overzicht van alle provinciale steunpunten.

Provinciaal depot

Iedere provincie beschikt over een depot voor bodemvondsten waar al het van archeologische opgravingen afkomstige materiaal is gedocumenteerd en bewaard. Lees meer over deponeren en registeren.