Verstoringsbronnenkaart

Deze kaart laat een landsdekkende inventarisatie zien van digitale en analoge bronnen met informatie over bodemverstoringen.

Naar de Verstoringsbronnenkaart

De Verstoringsbronnenkaart is een hulpmiddel om verstoringskanskaarten op lokaal niveau te maken. Let op: voor het gebruik van deze kaart is een uitgebreide handleiding beschikbaar die onderaan de pagina is te downloaden. Deze handleiding is onmisbaar om alle functionaliteiten van de Verstoringsbronnenkaart te begrijpen en te benutten. In het kort: de kaart maakt onderscheid tussen digitale en analoge bronnen. Door de gewenste kaartlagen aan te zetten en op een locatie in de kaart te klikken, komt meer informatie over de beschikbare bronnen tevoorschijn. In de informatievensters van de kaartviewer zijn ook gegevens opgenomen die betrekking hebben op de kwaliteit van de bronbestanden voor gebruik in de archeologie. Aanvullende gegevens over de gebruikte bronbestanden zijn te vinden in het rapport Inventarisatie GIS-bestanden met informatie over bodemverstoring. Ook dit document is onderaan deze pagina te downloaden.

Wat levert het op

Deze kaart helpt archeologen die in opdracht van gemeenten, grondgebruikers en ontwikkelaars onderzoeken of en in welke mate in een gebied verstoringen hebben plaatsgevonden. De trefkans op waardevolle archeologie is in grote mate afhankelijk van de verstoringen die in een gebied hebben plaatsgevonden. Als we weten dat de bodem volledig omgewoeld of zelfs afgegraven is en de aanwezige archeologie beschadigd of verdwenen is, heeft het lang niet altijd nog zin om op deze plaatsen archeologisch onderzoek uit te voeren. Deze kaart bundelt de beschikbare informatie van een groot aantal bronhouders, laat zien wat de kwaliteit van de informatie is en hoe die kan worden benut. De Verstoringsbronnenkaart biedt dus geen hapklare antwoorden, maar is een startpunt voor archeologisch (bureau)onderzoek.

Aandachtspunten bij het gebruik van de kaart

Over bodemverstoringen is bij verschillende bronhouders veel informatie voorhanden. Deze datasets zijn echter niet voor archeologisch onderzoek gemaakt. Daarnaast wordt de ‘restwaarde’ van verstoorde archeologie niet alleen bepaald door de omvang van de bodemingreep maar ook door de aard en de zeldzaamheid van de archeologische resten. Het is dan ook niet eenvoudig om op basis van de beschikbare gegevens zekere uitspraken te doen over de mate van verstoring. Belangrijke punten om op te letten bij de interpretatie van de bronnen zijn:

  • schaalnauwkeurigheid. De kaartschaal waarvoor de bestanden bedoeld zijn;
  • actualiteit van de gegevens;
  • zekerheid dat de bodemgreep is uitgevoerd;
  • oppervlak en vorm van de bodemingreep;
  • diepte van de bodemingreep. Vaak staat deze niet in het bestand en is extra informatie nodig.

Kenniskaart Archeologie

De hier gepresenteerde verstoringsbronnenkaart is gemaakt in het kader van het project Verstoringen in Kaart dat onderdeel is van het programma Kenniskaart Archeologie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Van dit project wordt momenteel gewerkt aan een eindrapport dat binnenkort op deze website wordt gepubliceerd.