Water en wetgeving

De Waterwet regelt het beheer van oppervlaktewater en grondwater en verbetert de samenhang tussen waterbeleid en ruimtelijke ordening.

Voor werkzaamheden in en om het water moet meestal bij de waterbeheerder een watervergunning worden aangevraagd. Denk bijvoorbeeld aan het lozen van afvalwater op het oppervlaktewater, het onttrekken van grondwater of het bouwen van een steiger. Op basis van het gemeentelijk bestemmingsplan is daarnaast vaak een omgevingsvergunning nodig.

Waterbodems en archeologie

Volgens het overgangsrecht van de Erfgoedwet is de gemeente verplicht om in een bestemmingsplan rekening te houden met de in de bodem aanwezige en de te verwachten archeologische waarden. Anders dan vaak wordt gedacht, geldt dit ook voor alle wateren binnen het gemeentelijk grondgebied, zelfs als die in beheer zijn van Rijkswaterstaat of een waterschap. De beheerder is namelijk allereerst verantwoordelijk voor de waterkwaliteit en waterveiligheid, terwijl de gemeente toeziet op de zorgvuldige omgang met archeologische waarden. Lees hierover ook de brochure Waterbodems en archeologie.

Omgevingswet

De Waterwet zal uiteindelijk voor een groot deel opgaan in de Omgevingswet. Tot de tijd dat de Omgevingswet in werking treedt – naar verwachting in 2021 – blijft de Waterwet van kracht.