Waterschappen

Waterschappen (of hoogheemraadschappen) zijn verantwoordelijk voor een groot deel van het waterbeheer in Nederland.

Een waterschap is een overheidsorganisatie die zorgdraagt voor de waterhuishouding in een bepaald gebied. Nederland is opgedeeld in 21 waterschappen. Een waterschap wordt ook wel hoogheemraad of heemraad genoemd. De kerntaken van een waterschap zijn de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. De waterschappen staan onder toezicht van de desbetreffende provincie.

Waterbeheer en archeologie

Als waterbeheerder voeren de waterschappen regelmatig werkzaamheden uit. Denk daarbij aan het onderhoud van sluizen, dijklichamen en (water)wegen. Om de veiligheid te kunnen garanderen en ervoor te zorgen dat we droge voeten houden, moeten sommige werkzaamheden snel worden uitgevoerd. Bij werkzaamheden van zogenaamde primaire waterkeringen – die een cruciale rol spelen in de veiligheid – hebben waterschappen soms geen (gemeentelijke) vergunning nodig. Daar staat wel tegenover dat ze altijd de plicht hebben zorgvuldig om te gaan met de aanwezige en te verwachten archeologie. In het kader van bijvoorbeeld projectplannen en (gemeentelijke) vergunningen worden daarom de stappen gevolgd die zijn gedefinieerd in de cyclus van de archeologische monumentenzorg. Het kan hierbij zowel om archeologische resten op het land als in de waterbodem gaan.