Wet ruimtelijke ordening

In deze wet zijn de spelregels voor ruimtelijke ordening vastgelegd voor het Rijk, provincies en gemeenten.

Deze overheden beschrijven in structuurvisies welke ontwikkelingen zij verwachten op het gebied van ruimtelijke ordening. Ook geven zij hierin aan hoe zij die ontwikkelingen willen sturen of uitvoeren.

Bestemmingsplan

Het belangrijkste instrument voor de ruimtelijke ordening is het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is juridisch bindend en legt vast hoe een gebied gebruikt mag worden. Denk daarbij aan de gebruiksfunctie van een plek en de omvang van eventuele bebouwing. De gemeente is verplicht om bij het vaststellen van een bestemmingsplan rekening te houden met de aanwezige en te verwachten archeologie. Het uitgangspunt is dat archeologische vindplaatsen zoveel mogelijk in situ worden behouden.

Omgevingswet

De Wet ruimtelijke ordening zal uiteindelijk volledig opgaan in de Omgevingswet. Tot de tijd dat de Omgevingswet in werking treedt – naar verwachting in 2021 – blijft de Wet ruimtelijke ordening van kracht.